Mars u Škorpionu

30/10/2021by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/mars-u-skorpionu-00.jpg

Nakon savladane teške ali dragocene lekcije o odnosima u znaku Vage, Mars je ušao u znak Škorpiona. Ovo je znak koji predstavlja predeo ispod zemljine površine gde je naveći procenat tame i gde svetlost postoji tek u tragovima. Kako je znak Škorpiona pasivnog polariteta i pripada vodenom elementu, on uslovljava Mars da se ponaša pasivno i osećajno. Marsu je trebalo dosta rada i energije kako bi ostvario odnos. Po svojoj prirodi on je samoodnosan i bilo mu je teško da prihvati postojanje drugog polja energije, sa drugačijim ispoljavanjem, drugačijim potrebama i svim drugim razlikama. Kada je spojio svoju simboliku sa simbolikom suprotne energije oličene u drugom ljudskom biću, Mars je razvio stvaralačke sposobnosti i ulaskom u znak Škorpiona je dobio svoju svrhu, a to je da upravlja energijama i da ih transformiše. Model funkcionisanja energija je prisutan u čoveku poznatom ispoljenom Univerzumu i može se predstaviti zakonom očuvanja energije koji glasi da je energija konstantna, pa se samim tim ne može uništiti niti stvoriti, već može samo da prelazi iz jednog oblika u drugi. Osnovni oblici promena energije predstavljeni su polaritetima ili parovima suprotnosti, npr. aktivni-pasivni, pozitivni-negativni, muški-ženski, itd. Mars je od svoje semene forme u znaku Raka, do svoje prve stanice izgona u znaku Vage otkrivao sebe kroz jedan polaritet i nije bio svestan postojanja suprotnog polariteta. U znaku Vage on postaje svestan suprotnog polariteta, što mu omogućuje da razvije potpunu operativnu sposobnost transformisanja energije. On u Škorpionu stiče spoznaju o elementarnom ispoljenju materije kroz njenu najmanju manifestovanu formu, a to su čestice energije.

Astrološku simboliku posmatramo na modelu planete Zemlje i zakona prirode koji vladaju na našoj planeti. Zakone prirode mi posmatramo kroz materiju. Iz toga važi pravilo da se čestice materije, npr. atomi, mogu pretvoriti u nematerijalnu energiju kao što je svetlost ili u kinetičku ili potencijalnu energiju. Mars u Škorpionu stiče sposobnost pretvaranja energije iz materije u svetlost i iz potencijalne u kinetičku i obrnuto. U ovom znaku on predstavlja potencijalnu energiju. Taj oblik energije ima potencijal da promeni stanje drugih objekata u okolini, na primer kofiguraciju (geometrijski raspored) ili kretanje. Astrološka simbolika ima svoj izvor u zakonu prostiranja svetlosti, što kada povežemo sa Marsom u Škorpionu, dolazimo do fotona kao elementarne čestice svetlosti, koje je definisana kao elektromagnetno zračenje. Samim tim i Mars u Škorpionu predstavlja svojstvo magnetizma, u ovom slučaju je to negativan pol magneta. Kako bi ljudski um mogao da predstavi nešto toliko sićušno i nevidljivo kao što je foton, model znaka Škorpiona se postavlja kao najbolji mogući upravo zbog svojstva da u sebi sadrži maksimalno tame u odnosu na količinu svetlosti. Na taj način je u potpunoj tami lako primetiti i najminimalniji izvor svetlosti. Mars ovde spoznaje da se taj elementarni deo svetlosti zapravo “hrani” svom tamom koja ga okružuje i da mu upravo tama daje podršku da raste i da se razvija, pa svojim rastom on oduzima količinu tame i pretvara je u sve više svetlosti. Tako sve ono što je skriveno i nevidljivo u polju Škorpiona procesom transformacije tame u svetlost postaje vidljivije i poznatije. Mars u Škorpionu tako simbolizuje elementarnu česticu koja u sebi sadrži informacije svog izvora, onoga od čega je potekla. U svakoj elementarnoj čestici sadržaj je celokupan njen izvor i potencijal da se izvor reprodukuje. Ovo približava simboliku Marsa u Škorpionu hoflografskoj teoriji Univerzuma, koju je fizičar Dejvid Bom predstavio i koja glasi da objektivna realnost ne postoji, vec da je univerzum u svojoj suštini samo hologram. Ako presecemo hologramsku sliku nekog tela, nećemo dobiti dve polovine, već dva tela u celini, i taj proces se može nastaviti unedogled, a dobijaćemo samo manje slike celine, nikako delova. Dakle, zaključak dr Boma predstavlja matematički dokaz energetske povezanosti svih delova Univerzuma koji je hologram baziran na osnovi suštine koja se projektuje u univerzum i svet kakvim ga mi vidimo. To dovodi do zaključka kako je svetlost samo transformisana tama, prelazak iz nevidljivog u vidljivo, kao i da je tama odsustvo svetlosti, a da se radi o jednoj celini koja se manifestuje u dva oblika ili dva polariteta – manifestovano, vidljivo i nemanifestovano – nevidljivo. Mars u znaku Škorpiona postaje nosilac ove spoznaje i time predstavlja ono što možemo nazvati “inteligencijom energije”, jer je ovo znanje zapisano u bazičnoj strukturi Univerzuma i zadatak je svakog dela Univerzuma da ovo znanje otkrije i koristi. U slučaju čoveka, ovo znanje je zapisano u genetskom kodu. Mars koji je u prethodnom znaku postao svestan svoje suprotnosti, ovde u znaku Škorpiona počinje da oživljava celovitost tako što spaja zapise sadržane u dva suprotna koda u jedinstveni kod za prenos informacija koje služe za reprodukciju celine, a to je ono što čini DNK lanac.

Mars u Škorpionu čuva u sebi tajnu života i smrti. On u sebi nosi informaciju da život nastaje iz smrti i da smrt nastaje iz života, da su život i smrt samo dve suprotne manifestacije jedne celine. Prema tome, sve što u sebi sadrži smrt kao potencijal, u životu se ispoljava kao dinamizam, predstavljen kinetičkim Marsom, a s druge strane, sve što u sebi sadrži život nalazi se i u stanju smrti. Ovim se može objasniti teorija renikarnacije i seljenja duše kroz različite oblike u vremenu i prostoru. Kada je reč o materijalnom, ispoljenom Univerzumu, onome što nam se dešava kao život, Mars u Škorpionu predstavlja energiju koja transformiše smrt u život. Osim što simbolizuje energiju, Mars simbolizuje i udarnu, probojnu silu, tj. silu koja probija granice forme. U ovom slučaju Mars u Škorpionu probija formu života i pretvara je u formu smrti. Zbog toga Mars u sebi nosi simboliku oružja koje ubija. Mars u Škorpionu predstavlja čin smrti. Možete to zamisliti kao strujno kolo sijalice. Dok stuja protiče kroz kolo, sijalica svetli. kada se prekine strujno kolo, sijalica se gasi. Tako je i sa smrću. Mars u Škorpionu prekida kolo energije, jer prelazi u pasivni modus. Život, tj. svetlost se momentalno gasi i nastaje potpuna tama. Zapravo, ne baš potpuna jer elementarna čestica, foton svetlosti, nastavlja da egzistira u tami. U isto vreme, Mars čini potpunu transformaciju, jer je znak Škorpiona i znak začeća, nastanka novog života. Upravo se u potpunoj tami, u čovekovoj utrobi, tačnije u telu žene koja je identična pasivnom polaritetu kome pripada i Mars u Škorpionu, dešava čin začeća. U seksulanom činu se oslobađa velika količina energije kod osoba koje učestvuju u njemu. Gotovo svi mišići tela učestvuju u tome i kroz orgazam ta energija dolazi do vrhunca poput eksplozije, nakon čega se telo poptpuno opušta i umiruje, a pri tome je pročišćeno i napunjeno energijom. Čovek se oseća transformisano i preporođeno. Mars u Škorpionu, između ostalog, predstavlja seksualnu energiju. Ovo je za ljudske oči nevidljivo, ne samo zbog toga što se dešava u unutrašnjosti ljudskog tela gde svetlost ne dopire, već i zbog toga što su spermatozoid i jajna ćelija u opsegu mikroveličina. Mars je ovde predstavljen muškom polnom ćelijom, spermatozoidom, koji probija opnu ženske jajne ćelije i oplođuje je, stvarajući novu formu koju će istog trenutka obuhvatiti foton svetlosti koji predstavlja iskru života. Oplođena čovekova jajna ćelija koja ima oblik jedne sićušne tačke u sebi sadrži sve ono što će jedan čovek da bude i što će svojim postojanjem, načinom na koji se bude razvijao i živeo da manifestuje. U tom jednom, za ljudske oči nevidljivom zametku, nalazi se ogroman energetski potencijal, sva životna energija čoveka kao jedinke, koja je ovde na samom svom postanku. Na ovaj način, Mars u Škorpionu predstavlja kraj starog i početak novog života. Smrt je samo trenutak, a sećanja na smrt su zapravo sećanja na prenatalni period i povezivanje sa sećanjima predaka od kojih je genetskim ukrštanjem nastao novi život.

Kako Mars u Škorpionu predstavlja elementarnu energetsku česticu u svom potencijalnom statusu, on predstavlja i izvore energije koji se nalaze ispod zemlje. To je pre svega jezgro planete Zemlje koje je u tečnom usijanom stanju, koje ne zrači svetlošću, a koje zahvaljujući Zemljinoj rotaciji oko svoje ose stvara njeno elektromagnetno polje i omogućuje ravoj i opstanak živog sveta. To je i nuklearna energija sadržana u rudi Uranijuma, koji je radioaktivan, zbog čega je Uran dobio svoju egzaltaciju u znaku Škorpiona. Kada se Uranijum postavi u nuklearni reaktor i ubrza njegov raspad, dobija se Plutonijum, koji je reaktivniji od Uranijuma i koji u sebi sadrži mnogo jaču koncentraciju potencijalne energije, zbog čega se koristi u proizvodnji nuklearnih oružja. Iz tog razloga je planeta Pluton dobila svoje vladarstvo u znaku Škorpiona. Ipak, bez posredstva Marsa u Škorpionu koji pokreće procese opisane radioaktivnim dejstvom uranijuma i plutonijuma, simbolika ove dve planete ne može da deluje nezavisno, već samo kada je povežemo sa simbolikom Marsa i znaka Škorpiona. Radioaktivni proces predstavlja zapravo proces raspada, tj. razlaganja jezgra atoma, pri čemu se elementarne čestice ili elektromagnetska zračenja emituju iz jezgra atoma, a hemijski elementi prelaze iz jednih u druge usled čega se oslobađa energija u obliku kinetičke energije. Sve ovo je u potpunosti u simbolici Marsa u Škorpionu. Samim tim je Mars u Škorpionu odgovoran za raspad materije i kada prekine životnu energiju u jednom obliku materije, ono što preostane u pasivnoj formi, počinje da se raspada. Kada se radi o organskim tvorevinama, poput ljudskog tela ili tela biljaka i životinja, nakon prestanka života, organska tela se raspadaju, tj. trule, pa Mars u Škorpionu izaziva i truljenje. U procesu truljenja se Mars u Škorpionu manifestuje u vidu mikroorganizama koji izazivaju razlaganje ili transformišu energiju iz jednog oblika u drugi. Poznato je da smrt, ako nije izazvana nasilno, fizičkom povredom tela, nastaje usled bolesti ili truljenja koje zapravo prouzrokuje vidljivu manifestaciju bolesti.  U simbolici Marsa u Škorpionu sadržana je izreka: “Tiha voda breg roni”, jer je ovde Mars pasivan. Ovaj Mars ništa ne čini na silu, dinamički. On je čist potencijal energije koja je u njemu sadržana i koja se neprestano obnavlja neprimetnim i nevidljivim procesima. On nije aktivan, on je ovde reaktivan. Poput nuklearnog reaktora. Sama reč “reaktor” u sebi sadrži osnovnu simboliku Marsa u Škorpionu. Nuklearni reaktor predstavlja posudu u kojoj se dešava cepanje atomskih jezgara na dva ili više jezgara, pri čemu se oslobađa velika količina energije, što se odvija kontrolisano.

Mars u Škorpionu je pravi majstor za kontrolisanje i rukovanje energijom. Sve što treba da se manifestuje u spoljnom svetu, već je obavljeno i uređeno u unutrašnjem. Tako ovaj Mars pobeđuje pre bitke. On već ima sve u svojim rukama. Mars u Škorpionu predstavlja i tokove novca, kao posrednika u razmeni materije i energije u svetu ljudi, u civilizaciji. Ovo je simbolika kredita, tj. novca koji još ne postoji kao manifestovan, već kao tek začet time što se nekome unapred daje količina novca koji još nije nastao, jer nema materijalnog produkta koji bi odgovarao vrednosti količine novca. Nema proizvoda, nema ni novca u stvarnom svetu ali je već unapred određen tok vrednosti. Kredit je zapravo začeće budućih tokova novca i to je ono čime Mars u Škorpionu odlično rukuje i što on savršeno kontroliše, bez obzira kako to delovalo osobama koje u tome vide nekakvu zaveru, prevaru ili kriminalni čin. Mars u Škorpionu zapravo kreira predstave o zaverama i kriminalu, čak i o onome što prosečan čovek doživljava kao zlo. Sve ono što je nevidljivo i što čovek nedovoljno poznaje kada se radi o rukovanju energijom i materijom, a što se u vidljivom svetu manifestuje kroz tokove novca, delovaće kao nešto što ugrožava život. Zapravo, u suštini se radi o zakonu kruženja materije i energije koji govori da krajnji rezultat mora da bude izjednačen početnom impulsu, jer je to osnova sadržana u zakonu održanja energije. Ovde Mars u Škorpionu otkriva tajnu zašto osobe koje ga imaju u svom natalnom horoskopu često postaju policajci ili kriminalci. Mars ovde kontroliše tokove energije. To je zadatak i policajca, da kontroliše sprovođenje zakona ili tokova energije u vidljivom svetu. Zadatak kriminalca je da kontroliše tokove enegije, tj. novca u nevidljivom svetu. Sve to doprinosi ravnoteži, ma koliko to odbojno delovalo prosečnom čoveku. Odbojno je jer je svaki čovek vrlo blizak Marsu, a Mars koji je samoodnosan uvek bira jednu stranu. On je ili policajac ili kriminalac, tj. ili je na strani onog što doživljava kao dobro ili je na strani onog što doživljava kao zlo. Zbog toga je i prisutna neprestana borba između sila dobra i sila zla. U stvari to su dva Marsa, jedan vidljivi i aktivni i drugi nevidljivi i reaktivni. Jedan na strani života i drugi na strani smrti. Pa opet, Mars u Škorpionu je poput hirurga koji proseca opnu, granicu, i iz unutrašnjosti tela odstranjuje ono što izaziva truljenje i bolest ili na sebe preuzima ulogu onoga koji ako zaključi da je bolest u poodmakloj fazi i da hirurgija neće pomoći, prekida energiju života i ostvaruje transformaciju u vidu kompletne regeneracije.

Osobe koje imaju Mars u Škorpionu u svom natalnom horoskopu su harizmatične. Zrače tihim ali snažnim magnetizmom kojim ostavljaju utisak kod svake osobe koja se nađe u njihovoj blizini. Oni ne moraju ništa da čine. Samim svojim prisusutvom izazivaju ili divljenje ili strah. Takođe, deluju seksipinlno na druge, bez obzira da li je reč o muškarcu ili ženi sa Marsom u Škorpionu.  Prodorni su i savršeno kontrolišu svoje impulse, pa je teško zaključiti šta se odvija u njima. Zbog toga drugima deluju tajanstveno i opasno. Ne vole da se eksponiraju niti da previše pričaju, ali umeju da dobiju gotovo uvek ono što traže. Oni to čine tako što druge ljude dovode pred svršen čin. Nalaze način da onemoguće odbranu drugih svojim nevidljivim uticajem. Ovi ljudi mogu biti odlični hirurzi. Dobro poznaju uzroke svih kvarova, grešaka, bez obzira da li je reč o nekakvom mehanizmu ili ljudskom telu. Posebno dobro procenjuju stepen kvara i lako im je da uvide da li je moguće kvar ili grešku ispraviti ili je to nemoguće. Zbog toga su uspešni u poslovima reciklaže. Umeju iz neupotrebljivih delova jedne celine da stvore potpuno novu, drugačiju i funkcionalnu celinu. Njihove negativne osobine su sklonost kriminalnim aktivnostima, želja za sticanjem velikih materijalnih, novčanih resursa što im daje veliku moć nad drugima, a koju često zloupotrebe. Da bi mogli da iskoriste svoj puni potencijal, neophodno je pre toga da savladaju lekciju o odnosima.