Notice: Function register_block_script_handle was called incorrectly. The asset file for the "editorScript" defined in "contact-form-7/contact-form-selector" block definition is missing. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.5.0.) in /home/itcreator/public_html/astrosymbolica.net/wp-includes/functions.php on line 5835
Polariteti – Astrosymbolica
 

Polariteti

06/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/polariteti-astroloski-astrology-polarity-00.jpg

U astrološkoj simbolici postoje dva polariteta: aktivni i pasivni. Kao i u prirodi, ova dva polariteta se mogu predstaviti i kao: pozitivni-negativni, muški-ženski, levi-desni, dnevni-noćni i slično. U svakom slučaju, radi se o paru suprotnosti koji zajedno čine jednu celinu. Nerazdvojivi su i jedan ne može da postoji bez drugog. Njihova svrha je uspostavljanje ravnoteže. Deo sveopšteg Univerzuma koji poznajemo kao materijalni svet, održava se po principu ravnoteže u delovima koji ga sačinjavaju. Ako posmatramo atom kao najmanju česticu materijalnog univerzuma, ne odlazeći dalje u dubinu i razmatranje kvantnih čestica, uočićemo da je svaki atom sastavljen od jezgra oko kojeg kruži jednak broj protona i elektrona, tj. čestica pozitivnog i negativnog naelektrisanja. Kada to prevedemo na astrološku simboliku prikazanu horoskopom ili krugom podeljenim na dvanaest jednakih delova, primetićemo da imamo šest znakova aktivnog polariteta i šest znakova pasivnog polariteta u horoskopu. Raspoređeni su jedno pored drugog. Sa obe strane aktivnog znaka nalaze se po dva pasivna znaka i sa obe strane pasivnog znaka nalaze se po dva aktivna znaka. Kada se planeta i vrh kuće horoskopa kreće kroz aktivni znak, nakon njega prelazi u pasivni znak, pa opet ulazi u aktivni znak i tako redom.

Kako će da se manifestuje nešto što posmatramo kroz astrološku simboliku, ukazaće nam raspored planeta u znacima u horoskopu. Posmatramo Sunce i Mesec, kao i pet tradicionalnih planeta u astrološkoj simbolici – Merkur, Veneru, Mars, Jupiter i Saturn, što ukupno daje broj sedam. Prema tome, uvek će jedan polaritet u horoskopu biti dominantniji u odnosu na drugi. To je identično pojavama u prirodi. Na primer, podela jedinki neke vrste na muški i ženski pol. Svaka jedinka u sebi sadrži karakteristike oba pola, ali će uvek ono što je dominantnije da odredi polnu pripadnost same jedinke. Prema tome, kada analiziramo horoskop pojedinca, na osnovu rasporeda planeta po znacima različitog polariteta, zaključićemo da li je reč o osobi koja će biti više aktivne ili više pasivne prirode u načinu svog ispoljavanja.

Polariteti su bazična osnova proučavanja astrološke simbolike. Omogućavaju nam da pratimo promene unutar pojave koju proučavamo. Ako proučavamo horoskop pojedinca, prateći kretanje planeta i vrhova kuća kroz znakove različitog polariteta moći ćemo ispravno da zaključimo kada će i u kojoj oblasti života ta osoba biti aktivnija, a kada i u čemu pasivnija. Isto važi i za proučavanje pojava. Na primer, ako je reč o horoskopu firme, praćenjem kretanja planeta i kuća horoskopa kroz različite polaritete moći ćemo da zaključimo kako će firma da posluje – kada je potrebno ulaganje napora, a kada je vreme za ubiranje plodova, tj. profita.

Najefikasniju primenu simbolike polariteta imamo u rešavanju problematičnih situacija. Na primer, ako neko ima problem zbog sporosti i preterane pasivnosti, možemo da praćenjem astrološke simbolike uočimo šta je potrebno da osoba kod sebe ojača i poboljša u cilju poboljšanja sopstvene aktivnosti i kada će biti sposobna da na tome radi dovoljno efikasno da bi postigla zadovoljavajuće rezultate.