Retrogradni Merkur u Vagi

10/09/2022by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/retrogradni-merkur-u-vagi-00.jpg

U znaku Vage Merkur je uspostavio dijalog sa drugom stranom i započeo je razmenu mišljenja i informacija, kao i upoređivanje stavova. Naučio je pravila koja omogućuju da se dijalog odvija tako da se na kraju obe strane nađu u sredini i dođu do međusobnog slaganja u vezi onoga o čemu diskutuju. Na taj način je Merkur uspostavio ravnotežu u komunikaciji koju mu nalaže znak Vage. Kroz nastavak dijaloga sa drugom stranom, sa sagovornikom, Merkur je primetio da sve više i više odstupa od traženja zajedničke tačke teme o kojoj vodi dijalog. Počeo je da zauzima tvrdokornije stavove, da prekida drugu stranu ističući svoje argumente. Nestrpljiv je i brzoplet. To sve ga ometa u ostvarenju cilja dijaloga – nalaženja zajedničke tačke gledišta koja će mu omogućiti da donese obostrano prihvatljiv zaključak u odnosu sa drugom stranom i tako postigne zadovoljavajući dogovor. Merkur sve više oseća kako gubi ravnotežu i kako je sve dalje od toga da uspešno položi ispit znaka Vage. Postaje mu jasno da mora da uspori i da se vrati na osnove, jer je nešto važno propustio da nauči. Merkur se okreće retrogradno i polazi u potragu za delovima koji mu nedostaju da bi sklopio mozaik i povratio izgubljenu ravnotežu. Na prvom mestu, on traga za načinom na koji bi mogao da poboljša svoju veštinu komunikacije, za šta mu je neophodna ljubaznost i lepi maniri. To je ono što znak Vage u sebi sadrži kao osnovno pravilo, a što Merkur nije uspeo da savlada.

Kao pravi majstor analitike Merkur ume da prepozna svaki delić celine. Dok prolazi kroz znak Vage, on počinje da uči da sklapa delove u celinu. Svaki deo ima jedan ili više delova sa kojima se spaja, sa kojima je u odnosu. Merkur ulazi u odnos tako što koristi svoju simboliku – kretanje i komunikaciju. On mora da se drugoj osobi približi tako što će da započne dijalog. Kroz razgovor sa drugom osobom Merkur prenosi informacije o sebi i sakuplja informacije o drugoj osobi. Svrha dijaloga je da osobe nađu zajedničku osnovu na kojoj će da počiva njihov odnos. Kako Vaga u sebi sadrži tačku ravnoteže, težište koje služi da se dva tasa vage nađu u ravnoteži, Merkur u svom retrogradnom hodu kroz ovaj znak mora da pronađe upravo to težište. Na početku svakog dijaloga, osobe razmenjuju informacije o sebi. Na taj način se upoznaju. Kroz razmenu informacija osobe odmeravaju koliko se osobine sagovornika uklapaju sa njihovom slikom o sebi i okruženju. Što ima više sličnosti, osobe će se bolje razumeti i brže složiti, tj. ući u skladniji odnos. Što ima više razlika, osobe će imati više otpora da jedna drugu prihvate i počeće da izgrađuju odnos sasnovan na neravnoteži i neslaganju. Tako će doći u poziciju gde jedna osoba nastoji da drugoj nametne svoje stavove kao ispravnije. U ovom slučaju, nalaženje ravnoteže u odnosu biće znatno usporeno, naizgled onemogućeno. Upravo to je slučaj kod retrogradnog Merkura u znaku Vage. Ovaj Merkur će mnogo više da uočava razlike nego sličnosti između sebe i druge strane u dijalogu. Merkur je u osnovi promenljivog kvaliteta, jer ima vladarstvo u promenljivim znacima Blizancu i Devici. Ovde će njegov kvalitet promenljivosti izbiti u prvi plan na negativan način. On će težiti da promeni drugu osobu. Kroz nametanje sopstvenih argumenata, naglašavajući svoju tačku gledišta kao jedino ispravnu, retrogradni Merkur će nastojati da sagovornika ubedi kako je u pravu. Njemu primarni cilj u ovom slučaju nije da pronaće one delove celine oko kojih se on i njegov sagovornik slažu, oko kojih imaju slično mišljenje. Njegov primarni cilj je da bude u pravu, tj. da svoje mišljenje uzdigne iznad sagovornikovog.

Kod znaka Vage je jedina ispravna simbolika da oba tasa budu u ravnoteži. Tako je postignut cilj, tako je ostvarena ravnoteža. Sve drugo je simbolika disbalansa, kada se jedan tas nalazi iznad  u odnosu na drugi, koji je ispod. U međuljudskim odnosima neostvarena simbolika Vage dovodi do situacije gde se jadna osoba postavlja iznad druge. Jedna osoba je u nadređenom, a druga u podređenom položaju. Na taj način odnos nije u ravnoteži i to je uzrok svih sukoba i neslaganja. Zapravo, to više i nije pravi odnos, jer osobe ne mogu da sarađuju i da stvaraju stabilne strukture. Njihov odnos je urušen. Sukobi se iz tog stanja stvaraju samo sa jednom svrhom, a to je da se pronađe tačka ravnoteže. Svaki odnos je u stvari izgradnja stabilne celine od delova koji joj pripadaju, gde svaki deo ima jednu tačku gde se spaja sa drugim delom. Ta tačka je temelj odnosa jer predstavlja ravnotežu. To možete zamisliti kao dve osobe koje izvode figure u baletu. Muškarac odiže ženu iznad tla, iznad svoje glave i oboje se okreću oko zajedničke ose. To je moguće samo ako obe osobe postave sopstvena težišta tela u istu ravan. U slučaju Merkurove simbolike, dijalog je moguć samo ako obe osobe pronađu argument oko kojeg se oboje u potpunosti slažu i nastave da svoj odnos u daljem toku razvijaju oko tog argumenta. Kada pronađu ono oko čega oboje mogu u potpunosti da se slože, osobe će postići kompromis  i nastaviće da traže ostale argumente oko kojih će moći da se slože. Tako će krenuti da se zbližavaju, da se kreću jedna ka drugoj, umesto da se kreću u suprotnom smeru, tj. da se sve više i više razilaze.

Kako bi Merkur mogao da se usmeri ka zbližavanju mišljenja sa drugom stranom, njemu je neophodno da uspori svoje kretanje. Merkuova simbolika je u lakoći i brzini kretanja ali je povremeno on sklon da pretera i da ubrza svoje kretanje. U tim situacijama Merkuru promiču važni detalji na putu. On zbog ubrzanog kretanja ne stiže da ih pravilno obradi integriše. On nije u stanju da uoči koji deo se spaja sa kojim i gde. Kao kada bi Merkur slagao slagalicu i žurio da je što pre složi u celinu, umesto da pažljivo osmotri svaki deo. Kako bi se vratio na pravi put, Merkur mora da uspori i da se vrati unazad kako bi uočio ono što je propustio da jasno sagleda. Tako svi učimo propuštene lekcije. Vaga je znak koji u sebi sadrži simboliku odnosa, a odnos ispunjava svoju svrhu samo kada dođe u stanje ravnoteže. Vaga ovde uči Merkur kako je potrebno da sa drugom osobom razgovara onako kako želi da taj drugi razgovara sa njim. Svakome prija odmerena i ljubazna komunikacija. Uostalom, to i jeste u simbolici znaka Vage. Kroz pažljivo slušanje argumenata, informacija koje mu pristižu od druge strane, Merkur će brže i efikasnije da pronađe nešto što je slično njegovom načinu razmišljanja, sa čim će moći da se složi. Tako će i uočiti koje informacije o sebi da šalje drugoj osobi. Ako drugoj strani bude slao informacije o sebi koje su slične osobinama druge strane, lakše će stići do tačke oko koje će oboje moći u potpunosti da se slože. To je osnova na kojoj se zasniva svaki dijalog i to je lekcija Merkura u znaku Vage.

Osobe koje imaju retrogradni Merkur u znaku Vage u svom natalnom horoskopu su nestrpljive i često neljubazne u komunikaciji. Uvek će na pravom mestu da uoče razlike u razmeni argumenata umesto sličnosti. Pažnju umeravaju na argumente druge strane koji se ne slažu sa njihovim argumentima i skloni su da naširoko raspravljaju o tim razlikama. Pri tome najveći deo svoje snage i vremena troše na odbranu svojih argumenata i svog načina razmišljanja kao jedino ispravnog. Njima je mnogo važnije da budu u pravu nego da priznaju drugoj strani pravo da ima sopstveno mišljenje. Zbog toga će težiti da osobe sa kojima se ne slažu u mišljenjima menjaju tako što će im nametati sopstveno mišljenje. Neće želeti da odstupe od svog gledišta. Sklone su da sude o svakome sa čijim stavovima ne mogu da se slože kao o lošoj i neispravnoj osobi. Čak idu toliko daleko da će takve ljude javno da proglašavaju kao neznalice primitivnog ili pogrešnog razmišljanja. Oni nemaju strpljenja da saslušaju dovoljno argumenata druge strane i da u njima potraže nešto što je slično njihovom mišljenju, oko čega mogu da se slože. Teško im je da tragaju za sličnostima i da postižu kompromis u dijalogu, da sklope dogovor, da donesu zajedničku odluku. Teško im je da priznaju drugima pravo na sopstveno mišljenje. Najteže od svega im je da priznaju da nisu u pravu, da su pogrešili, da izgovore reč: “Izvini”. S druge strane, njihova prednost dolazi do izražaja u slučajevima kada je potrebno formirati javno mnjenje, tj. izgraditi i odbraniti opšteprihvaćena gledišta, stavove i mišljenja. Ove osobe mogu biti izvanredni prodavci jer su u stanju da drugoga uvere kako će profitirati, biti u trendu i imati višestruku korist ako počnu da sagledavaju stvari iz perspektive koju im oni predočavaju. U advertajzingu, reklamiranju, simbolika retrogradnog Merkura u Vagi dolazi do punog izražaja kroz neprestano ponavljanje određene poruke javnosti, koja vremenom formira javno mišljenje. Lekcija koju osobe koje imaju retrogradni Merku u Vagi moraju da nauče je upravo u razumevanju da postoje drugačija, različita mišljenja od njihovih i da takva mišljenja nisu po njih opasna. Zapravno, prihvatanje tuđih mišljenja će ove osobe oplemeniti i omogućiti im da savladaju lekciju retrogradnog Merkura u znaku Vage, a to je da nauče da postižu kompromise u dijalozima i dogovorima i da na osnovu toga grade skladnije odnose.