Saturn sekstil Pluton

15/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/saturn-sekstil-pluton-cover.jpg

Saturnova astrološka simbolika opisuje strukturu i granice te strukture, vreme koje se odnosi na postojanost bilo koje strukture u određenoj formi, zrelost, stabilnost, ravnotežu koja je potrebna da bi data forma mogla da održava svoju strukturu kroz vreme, a opisuje i princip prihvatnja odgovornosti i pravila koja su neophodna da bi bilo koja struktura mogla da se neometano razvija. Pluton u astrološkoj simbolici opisuje princip promene i transformacije koji se neprekidno odvija u svakoj materijalnoj strukturi i formi, kao i u svemu što postoji. Simbolizuje reciklažu, činjenicu da sve što okonča svoj vek trajanja prelazi u neki drugi vid forme, ali se u osnovi svega nalazi čista energija koja je večna i postojana, a koja samo kreira i u određenom vremenskom ciklusu održava mnoštvo različitih struktura. Ukazuje nam da je sve u neprestanom menjanju i da je samo promena postojana u ovom univerzumu. U simbolici Plutona sadrži se ogromna potencijalna energija koja je kompresovana u sasvim male forme, čestice. Kao što Saturn simbolizuje granicu materijalnih formi, tako Pluton otvara vrata u jedan drugi svet koji se nalazi na subatomskom nivou i u kome vladaju drugačije zakonitosti od onih koje važe za materijalni nivo energije. Sekstil je aspekt, tj. ugaoni odnos u astrološkoj simbolici koji spaja istorodne polaritete i omogućuje simbolikama koje povezuje da se međusobno razumeju i potpomažu. Na taj način ovako povezane simbolike jedna drugoj prenose svoja suštinska značenja u svrhu podržavanja kreativnog procesa u kome zajedno učestvuju i pomažu jedna drugoj u razvoju sopstvenih simbolika.

U slučaju sekstila Saturna sa Plutonom dobijamo kombinaciju postojanosti forme u određenom vremenskom trajanju (Saturn) sa završetkom postojanja forme u datom obliku i njenom transformacijom u drugačiji vid postojanja (Pluton). To na prvi pogled deluje kontradiktorno i nespojivo, ali zapravo ukazuje na zakonitost prirode da su oblici, forme i strukture podložne neprestanim promenama, a da je energija koja je u osnovi svega uvek prisutna i ne može da se izgubi, istroši niti nestane. Saturn ovde podržava Plutonovu simboliku tako što transformaciji dodaje postojanost i formu, jer bez toga ni jedan proces transformacije ne bi mogao da funkcioniše. Pluton je između ostalog predstavnik smrti, a smrt nije samo jedan trenutak kada dođe do kraja nečijeg života u telesnoj formi, već je početak procesa koji pojam smrti obuhvata. Sve životne forme na našoj planeti žive u telima koja imaju različite oblike. Kada dođe do okončanja životnog ciklusa, tela započinju fazu raspadanja, truljenja, tj. razlaganja forme koju su zauzimala u ciklusu života. Za razlaganje je takođe potrebno određeno vreme, to ne može da se dogodi bez učestvovanja faktora vremena. U svakom trenutku se nešto u nama samima menja i transformiše. Određeni broj ćelija u našem telu odumire, određeni broj se obnavlja. Tokom disanja ćelije uzimaju kiseonik i izbacuju ugljen-dioksid, što je jedan vid transformacije. Slična stvar nam se dešava na svim nivoima. Na emocionalnom nivou se menjaju naša raspoloženja iz časa u čas, a na mentalnom nivou imamo veliki broj različitih misli u samo jednom minutu. Ali i pored svih tih promena koje se dešavaju u nama samima, mi zadržavamo svo vreme naš karakterističan telesni oblik, oblik lica, karakter, način ponašanja, razmišljanja, reagovanja. Jednom rečju, svo vreme zadržavamo svoje “ja”. U slučaju sekstila Saturna sa Plutonom dobijamo simboliku postojanih promena, onih koje služe podržavanju procesa razvoja i napretka. Kada nešto postoji u svojoj opštoj formi koju simbolizuje Saturn, a nema ovih neprimetnih promena na ćelijskom i mikrokosmičkom nivou koje simbolizuje Pluton, dobijamo beživotnu stvar. Čak i na nivou kamena mi imamo određene promene, ali se one dešavaju vrlo sporo da bismo mogli da ih primetimo. Zbog toga su Saturn i Pluton važni za održavanje životnog ciklusa koji se odvija unutar utvrđenih zakonitosti i granica. To možemo da povežemo i sa mitologijom koja opisuje Saturna kao oca koji je gutao svoju decu, ali su ona ostajala u postojanoj formi u njegovoj utrobi. Time je opisan princip održavanja forme u vremenu. Pluton se u mitologiji opisuje kao gospodar sveta ispod zemlje, nevidljivog sveta ljudskom oku, a on sam je nosio kacigu koja ga je činila nevidljivim, što simbolizuje ogromnu potencijalnu energiju koja je sadržana u nečem malom, u atomu, pa i u subatomskim česticama.

Kada simboliku sekstila Saturna sa Plutonom posmatramo iz ugla kako deluje na nas i naše ponašanje dobićemo situaciju u kojoj smo sami svesni da su nam potrebne promene kako bismo mogli da ostvarimo želejeni cilj i sami ćemo te promene kod sebe inicirati. To ćemo učiniti tako što ćemo postati svesni sopstvenih ograničenja i onih oblika svog ponašanja koji više ne obavljaju svoju prvobitnu funkciju, koji više ne daju očekivane rezultate već nas usporavaju ili onemogućuju u daljem napretku, što znači im je istekao rok trajanja i da je vreme da ih prevaziđemo i transformišemo u one oblike ponašanja koji će biti napredniji i omogućiti nam da bolje i efikasnije ostvarujemo ono što želimo. U svemu tome je važno da znamo da je promena kojoj težimo jedan proces koji traje u vremenu. Što veću i dublju promenu nabolje u svom delovanju hoćemo da ostvarimo za to će nam biti potrebno više vremena i uložene energije. Da bismo mogli da se pokrenemo u smeru željenih promena, potrebno je da se oslanjamo na iskustva koja smo stekli tokom proteklih vremenskih perioda, kao i na naše urođene sposobnosti i potencijale koje genetskim nasleđem nosimo u sebi i da na osnovu tih iskustava tragamo za načinima kako da sebe preusmerimo da funkcionišemo efikasnije, mudrije, zrelije. To će nam omogućiti da prevaziđemo i transformišemo zastarele modele ponašanja i stvorimo set kvalitetnijih obrazaca delovanja u svakodnevnom životu što će nam omogućiti da postavimo nepohodne prioritete, preuzmemo neophodne odgovornosti, podignemo ih na viši nivo i tako ostvarimo bolju ravnotežu i stabilnost sopstvene ličnosti. Osim što će nas to osnažiti u suočavanju sa izazovima svakodnevnog života, na ovaj način ćemo samo moći da iskoristimo pun potencijal ovog aspekta i ostvarimo sigurne i stabilne promene  u svrhu ličnog napretka i boljeg kvaliteta življenja.

Saturn i Pluton simbolizuju podsvesne i nesvesne energije koje su ispod praga budne svesti i koje samim tim neminovno deluju van domašaja naše svesne kontrole, pa njihovo dejstvo ne možemo da izbegnemo niti da ublažimo, već samo možemo da spremno dočekamo ono što nam donose prihvatajući ih kao deo prirodnog procesa razvoja i napretka. Jedino u slučaju sekstila Saturna sa Plutonom, ove dve planetarne simbolike nam donose svesnu transformaciju koju možemo da sami usmeravamo i da sa jasnom svesnom namerom i samokontrolom učestvujemo u ovom procesu. To je zato što je sekstil po svojoj prirodi odnos koji povezuje simbolike na budnom i svesnom nivou. Obe planete i Saturn i Pluton u sebi nose simboliku genetskog materijala koji predstavlja jedan unapred utvrđen program koji nam daje osnovu koja svakog od nas čini jedinstvenim i karakterističnim i na osnovu koga se odvija naš razvoj kao telesnih i svesnih bića. Upravo ta činjenica nam garantuje da ma koliko nam se činilo da nas neki načini našeg delovanja u svakodnevnom životu ograničavaju u postizanju uspeha iz razloga što su vremenom postali zastareli i neefikasni, njihova transformacija u bolje i efikasnije je neminovna jer se sama priroda o tome stara. Kao što ne možemo ostati večno u telu deteta, tako ne možemo večno da primenjujemo iste načine delovanja i ponašanja u životu, već nam ove planetarne simbolike omogućavaju da se neprestano menjamo i sazrevamo. Pluton je ovde simbol promene, a Saturn simbol zrelosti. Prenoseći jedno drugome posredstvom aspekta sekstila svoja osnovna značenja, Saturn i Pluton nam u ovom odnosu simbolizuju zrelost za preuzimanje neophodnih promena.