Uran kvadrat Pluton

15/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/uran-kvadrat-pluton-simbolika-astrologija.jpg

Uran i Pluton spadaju u red trancendentnih planeta. Naziv “transcendentne” dobile su iz više razloga. Jedan razlog je što se nalaze daleko od Sunca i ne mogu se videti golim okom na noćnom nebu. Sporo se kreću. Uranu je potrebno 84 godine da napravi krug oko Sunca, a to je period prosečnog trajanja ljudskog života. Plutonu je potrebno oko 247 godina da obiđe Sunce i vrati se na početnu tačku, što uveliko prevazilazi trajanje života pojedinca. Uran spada u gasovite planete-džinove, dok je Pluton planetoid – patuljasta planeta. Još jedan, u stvari najvažniji razlog zašto ove dve planete spadaju u transendentne je što se ne uklapaju u tradicionalni model astrološkog kosmosa koji se prostire do sfere Saturna. Astrološki model kosmosa je nastao na osnovu refleksije svetlosti vidljive ljudskim okom. Ako nešto ne možemo da vidimo, ne možemo ni u potpunosti to da spoznamo. Onda je ta pojava nepostojeća u modelu nastalom refleksijom svetlosti vidljive opseku čovekovog vida. Transcendirati znači prevazići nešto, otići izvan definisanih granica, ili u duhovnom smislu znači – uzdići se iznad svih aktivnosti uma. Iz tog razloga se postavlja pitanje da li Uran i Pluton mogu da se pomatraju kroz astrološku simboliku? Ako ih posmatramo kroz model Ptolomejevog kosmosa, u njemu nema mesta Uranu i Plutonu iz već navedenih razloga – nisu vidljivi ljudskom oku. Ako ih posmatramo kroz transcendentni filter, možemo ih videti samo uz pomoć pomagala – teleskopa, a spoznaja njihovog uticaja je moguća samo kroz mentalne predstave ljudskog uma. Iz transendentnog ugla, čovek bi morao da prevaziđe sebe kao ljudsko biće da bi dostigao simboliku izvan sfere Saturna gde se Uran i Pluton nalaze. Dokle god egzistira kao telesno biće, čovek je neraskidivo vezan za materijalni svet, za zakonitosti koje vladaju nad njim kao telesnim bićem na planeti Zemlji. Spoznaja Urana i Plutona, kao i Neptuna i svega što nije vidljivo ljudskom oku, moguća je samo na delić sekunde u posebnom stanju svesti do kog je moguće doći praktikovanjem meditacije ili spontano u stanju krajnje opuštenosti, kao i u vanrednim situacijama kada je čovek suočen direktno sa smrtnom opasnošću po svoj život. U tim trenucima se otvara kanal kroz koji je na trenutak moguće postići transcendentno stanje svesti. Ono što je nemoguće, to je trajno ostajanje u tom stanju svesti. Vrlo brzo se čovek vraća u stanje svesti definisano i ograničeno sferom Saturna u osnovnom modelu astrološkog kosmosa.

Kako bi opisao ono što je doživao u transcendentnom stanju svesti. čovek je primoran da se koristi alegorijama. Ono što je doživeo on ne može nikome precizno i tačno preneti kako bi ga onaj drugi razumeo, jer u svesti drugih ljudi ne postoji definisano ono što se nalazi izvan njihovog modela svesti. Iskustva materijanog sveta svi imamo iz razloga što u materijalnom svetu živimo kroz svoja tela. Iskustva sveta sa druge strane materijalnog su nam dostupna kada na trenutak izađemo iz svojih tela, ali je to toliko kratko da nismo u stanju da percipiramo telesnim čulima ono što postoji na drugoj strani. Mi samo pokupimo s druge strane nekakav utisak koji onda možemo da obrađujemo kroz već postojeća iskustva materijalne ravni, a ona nikada nisu i ne mogu biti identična iskustvima sa drugačije ravni postojanja. Iz tog razloga ih možemo opisati samo kroz alegorije – slikovito i simbolično opisivanje. Samo na taj način ih možemo posredno približiti drugima, ali ne možemo neposredno niti direktno. Iz ovog razloga u tumačenju transcendentnih planeta – Urana, Neptuna i Plutona u astrološkoj simbolici, neophodno je koristiti posrednike koji već postoje u definisanom modelu astrološkog kosmosa. Zbog toga se primarno za Uran koristi Saturn kao posrednik, Neptunu je posrednik Jupiter, a Plutonu Mars. Sekundarno možemo da koristimo kao posrednike tradicionalne planete koje vladaju znakom kroz koji transcendentne planete trenutno prolaze. Iz ovog razloga u tumačenju simbolike transcendentnih planeta posmatra se samo mogućnost promene postojećeg stanja stvari na opštem, mundanom nivou i u životu pojedninca. Promena je ovde navedena u smislu prevazilaženja nečega, ali samo ako su se za to stekli svi potrebno uslovi, a to je da je dotični pojedinac spreman da prihvati promenu. To se može proceniti kroz stanje horoskopa pojedinca u trenutku kada neka od transcendentnih planeta pravi moguć uticaj na pojedinca tako što otvara njegov kanal za ulazak u transendentno stanje svesti. Ukoliko pojedinac ne uđe u to stanje svesti svojom voljom ili spontano, uticaj transendentne planete se neće osetiti u njegovom životu, ali će se svakako osetiti nešto što će i bez posmatranja same transcendentne planete biti viđeno kroz uticaj Saturna, Jupitera i Marsa.

U razmatranju uticaja kvadrata dve transcendetne planete – Urana i Plutona, koji se dešava sedam puta u periodu od 2012. do 2015. godine, započeću priču sa osnovnom simbolikom ove dve planete. Uran predstavlja u osnovi nebo. Filozofski model kosmosa je nastao iz pojma “Veliko Neispoljeno” koje predstavlja matricu koja u sebi sadrži sve što postoji u materijalnoj ravni. Materijalna ravan predstavlja jedan vid manifestacije svega postojećeg što je sadržano u neispoljenom. Ovaj vid je uvek nesavršen jer predstavlja samo odraz stvarnosti. Čovek kao svesno biće u materijalnom telu doživljava sebe i svoj život problematičnim samo iz razloga što je njegov koren u neispoljenom koje je savršeno, a manifestuje se kroz život u telu u materijalnoj ravni koja je odraz savršenstva. Zapravo, mi svi kao ljudska bića, živimo život u ogledalu. Pri tome smo svesni ogledala kao stvarnosti, a nismo svesni svoje savršene suštine koja boravi u neispoljenom. Prva manifestacija neispoljenog je bila tačka, koje se u drugom koraku pretvorila u sferu koja je podeljena na dve polovine – aktivni i pasivni modalitet, muški i ženski pol, pozitivno i negativno naelektrisanje, dan i noć. U filozofskom modelu kosmosa, ova faza manifestacije je opisana kao nastanak Geje – majke ili Zemlje iz nemanifestovanog ili Haosa, koja zatim iz sebe rađa nebo (na starogrčkom – Ouranos, Uran) i tako se deli na dva dela. Ovo je opis stvaranja života u prirodi gde se prvobitno stvorena praćelija – jednoćelijski oblik života deobom deli na dva dela i tako se razmnožava.

Uran simbolizuje prvobitno nebo kao pozadinu kroz koje se ogleda prvobitna manifestacija prikazana zemljom ili majkom. Zbog toga Uran predstavlja svet ideja i težnju ka idealnom. Primećujete srodnost reči ideja i idealno. Svako ljudsko biće u sebi sadrži prirodnu potrebu da svoju suštinu prezentuje u idealnom svetlu, na idealnoj pozadini, da se simbolički uzdigne visoko u nebo. Svaka ideja koja nam se javi u svesti potiče iz tog uzroka. Ona ima za svrhu da nas podstakne da se usavršavamo i da budemo sve bliži nastojanju da dostignemo krajnji ideal ideje sopstvene suštine koja se manifestuje na materijalnoj ravno kroz ideju čoveka i čovečanstva. Svako ljudsko biće ima potrebu da sebe kroz život usavrši u toj meri da može da dosegne ideal, da postane idealan čovek, gotovo savršen. Simbolika Urana stoga vraća čoveka najbliže njegovoj suštini. Kako se to dešava? Uran se nalazi na granici vidljivosti opsega ljudskog oka. Za čoveka je svetlost koja dolazi sa Sunca i reflektuje se o pozadinu koja ga okružuje nit vodilja u ispoljavanju suštine svog bića. Simbolički posmatrano, kada se čovek udalji previše od suštine svog bića, od svog centra predstavljenog simbolikom Sunca, on postaje izgubljen, jer više ne može da se orijentiše kako da povrati svoju ravnotežu. Ovde se pojavljuje Uran kao bljesak svetlosti koja nalik na munju na trenutak obasja čovekovu svet i pruži mu mogućnost orijentacije. To i jeste suština svake ideje koja se pojavi u čovekovoj svesti – da ga podseti ko je i kuda ide, šta je potrebno da čini, kuda da se uputi kako bi mogao da ostvari svoju svrhu. Čovek u ovoj simbolici mora da prevaziđa sopstvena ograničenja, da ih transcendira i u tome je uloga Urana kao onoga koji šalje poruku kroz trenutni bljesak svesti u obliku ideje. Ideja je opet slika koja predstavlja deo plana koji je čovek sebi postavio pre ulaska u telo kroz koje živi ovaj život, a koji predstavlja ostvarenje njegove svrhe. Čovek svoju svrhu ostvaruje na materijalnoj ravni i tako se slika plana projektuje na nebesku sferu, vazdušnog elementa, najrazređenijeg nivoa materije, odakle počinje proces materijalizacije.

Pluton predstavlja potencijalnu energiju koja se nalazi u nevidljivom svetu, daleko ispod opsega čovekovog vida. On je predstavnik materije na nivou atoma i predstavlja granicu između atomskog i subatomskog nivoa materije. U prirodi se planetiod Pluton nalazi na granici između orbite planeta sunčevog sistema i predela iza njih koji se zove Kujperov pojas, a gde se nalazi veliki pojas sićušnih asteroida. Plutonova simbolika se povezuje sa nevidljivim svetom ispod površine Zemlje, gde po legendama borave oni koji više nisu živi. Tako je Plutonova simbolika poveza sa smrću, a on i predstavlja mitološkog vladara podzemnog sveta, onog koji vlada nad mrtvima – starogrčkog Hada ili rimskog Plutona. Iz ovoga se izvodi simbolika Plutona kao nekoga iz genetske linije pojedinca, prapretka, čije osobine pojedinac poseduje zahvaljujući genetskom nasleđu koji ga s tim prapretkom povezuje. Pluton u sebi sadrži i simboliku velike transformacije ili korenite promene postojećeg stanja, tako što ono što je bilo prethodno prestaje da postoji, simbolički umire, kako bi ustupilo mesto nečem novom, što na ruševinama starog nastaje. U ovome je opisan prirodni odnos žive i nežive materije: telo onoga što je nekada bilo živo biće, nakon smrti truli i postaje hrana za druga živa bića, tj. izvor energije. Po ovome, svaki kraj predstavlja novi početak, što je i suština velike transformacije. Kroz simboliku Plutona pojedinac može da se poveže sa svojim dalekim pretkom koji kroz genetsko nasleđe u neznatnim tragovima živi kroz njega. Ono što je u dalekoj prošlosti pojedinca, u smislu njegovog porekla i njegove loze predaka jedan davi predak započeo, pojedinac je kroz simboliku Plutona u stanju da dovrši i tranformiše u nešto što će zacrtati novi put za generacije njegovih potomaka.

Uran i Pluton kada su zajedno, u konjunkciji, simbolizuju početak novog puta koji će dovesti do transformacije pravaca koji su zacrtani u prošlosti i koje su preci ostavili u nasleđe svojim potomcima, današnjem čovečanstvu. Kada se Uran i Pluton nađu u kvadratu, to će dovesti do preispitivanja novih pravaca i opiranja transformaciji, tj. promeni. Preci koji žive negde duboko u svakome od nas, posebno onaj dominantni predak u svakom pojedincu, pobuniće se protiv svega što je novo, zahtevajući da se stari pravci zadrže. Ovo je naročito vidljivo u slučaju trenutnog perioda kvadrata Urana i Plutona koji se dešava od 2012. do 2015. godine. Uran tranzitira znak Ovna, dok Pluton tranzitira znak Jarca. Ovan predstavlja početak novog prirodnog ciklusa, dok je Uran u Ovnu u ulozi nečeg sasvim novog što čovečanstvo treba da započne i ostvari. Ciklus Urana i Plutona u kojem se trenutno nalazimo započeo je 1965. godine sa konjunkcijom ove dve planete u znaku Device do narednog susreta Urana i Plutona u konjunkciji, što će se dogoditi 2104. godine u znaku Bika. To je veliki vremenski ciklus koji traje oko 139 godina i u čijem će razvoju učestvovati tri generacije.

Kada posmatramo cikluse Urana i Plutona, prethodna konjunkcija se odigrala u znaku Ovna, drugog dana proleća, 23.03.1851. godine. Ovaj ciklus je trajao oko 105 godina i označio je period velikih promena kroz koje je čovečanstvo prolazilo u vidu revolucija i dva velika svetska rata. Posrednik za prenos simbolike Urana – Saturn se nalazio u znaku Ovna, dok se Mars kao posrednik simbolike Plutona nalazio u Ribama. Saturn u padu, u opoziciji sa Jupiterom, u terminu Marsa i Mars u terminu Venere, peregriniran i kroz dispozitora Jupitera odveden u izgon u znak Vage i opoziciju sa Saturnom, govori o velikom stradanju, sukobima, ratovima. Ovde se vidi simbolika velike slabosti čovečanstva da nadvlada svoje instinkte i istinski transcendira put koji su davni preci nekada zacrtali. Čovečanstvo je u ovom ciklusu, umesto promena u svesti, samo još više ojačalo neprijateljstva grupa naroda kroz političku, ideološku, nacionalnu i religijsku pripadnost i dovelo do eskalacije međusobne netrpeljivosti. Ono što su naši davni preci započeli, završilo se 1965. godine konjunkcijom Urana i Plutona u Devici, kada je započelo doba analiziranja i istraživanja potaknuto potrebom da čovek konačno dokaže kroz prvenstveno naučni pristup svoju svrhu i upozna detaljno i sebe i svet koji ga okružuje u nadi da će tako prevazići greške koje su naši preci činili, a koje su dovele do nasilnih promena kroz ratove u prethodnom ciklusu. Na početku sadašnjeg ciklusa Urana i Plutona, u njihovoj konjunkciji u znaku Device, Saturn se nalazio u Ribama, dok je Mars bio u Strelcu. Ovde je Saturn nije aspektovan ni sa jednom od ostalih šest tradicionalnih planeta, dok je Mars u konjunkciji sa Venerom i u trigonu sa Mesecom. Njihov zajednički dispozitor je Jupiter, koji svojim položajem u Raku vodi Saturn u izgon, a Mars u pad. Jupiter je u inkonjunkciji sa Marsom, što još više doprinosti slabosti čovečanstva da transcendira svoje kolektivne strahove i mržnju između pripadnika različitih naroda. I u ovom ciklusu smo svedoci ratova i stradanja. Za razliku od simbolike znaka Ovna, kroz simboliku znaka Device ratovi se odvijaju u malom, lokalnog su karaktera, obuhvataju manje regije u svetu i premeštaju se sa mesta na mesto. Merkurovog su karaktera, jer se zasnivaju na profinjenoj tehnologiji koja se neprestano usavršava i prvenstveno su psihološkog karaktera. Održava se stalna tenzija između naroda strahovima ali nema globalne eskalacije i masovnih stradanja ni približno u meri kakva su bila u prethodnom ciklusu. U narednom ciklusu koji počinje 24.04.2104. godine, Uran i Pluton se sastaju u znaku Bika, visoko na nebu u konjunkciji sa Suncem. Posrednik Urana – Saturn nalaziće se tada u znaku Strelca, biće retrogradan i praviće trigon sa Merkurom. Kroz svog dispozitora Jupitera, Saturn dolazi u znak svog vladarstva, u Vodoliju i pravi sekstil sa Mesecom i Venerom. S druge strane, posrednik Plutona – Mars nalaziće se u znaku Lava i praviće kvadrat sa Suncem koje mu je ujedno dispozitor i sa Uranom i Plutonom koji su u konjunkciji sa Suncem. Tako će Mars doći u konjunkciju sa Uranom i Plutonom. Ovo je jasan znak da će u sledećem ciklusu početi da se budi nada ali će preci biti vrlo otporni i svim snagama će se opirati promenama. Nada svakako postoji jer Mars dispozicijom odlazi u izgon, u znak Bika, dok će Saturn dispozicijom doći u Vodoliju. Saturn je u ovoj karti svakako u boljem položaju od Marsa i može da ga nadjača ali ne bez borbe, što ideju o opštem svetskom miru ostavlja u svetu mašte i ideala.

U trenutnom ciklusu Urana i Plutona započetom njihovom konjunkcijom u Devici, ove dve planete su se našle u kvadratu, koji se odvija kroz znakove Ovna i Jarca. Uran i Pluton će se naći u aspektu kvadrata kroz ova dva znaka sedam puta u stepen i minut u periodu od 2012. do 2015. godine. Uran teži ka unošenju nečeg potpuno novog što će da ubrza promene u kolektivnoj svesti, teži da promeni pravac promena započetih početkom ciklusa i postaje nestrpljiv. Pluton, s druge strane zauzima strpljiv stav zahvaljujući svom položaju u znaku Jarca. Novi naraštaji teže da se oslobode lanaca tradicije i običaja koje doživljavaju kao okove napravljene od strane predaka, dok se preci čvrsto drže svojih pozicija i ne odstupaju. Stpljenje protiv nestrpljenja. Da li će novi naraštaji, ljudi koji su začetnici novih ideja, vizionari i revolucionari koji idu ispred svog vremena uspeti da skrenu kolektivnu svest ka onome za šta su sigurni da će doneti ubrzani napredak na nivou čovečanstva ili će na to morati još dugo da se čeka zahvaljujući precima čiji je uticaj vrlo snažan i ukorenjen i koji dominiraju u Jarcu? Pogledajmo kako se to odvija kroz svih sedam kvadrata u ove tri godine, gde će nam na odvijanje simbolike ukazati posrednici Urana i Plutona – Saturn i Mars:

Prvi kvadrat Urana i Plutona bio je 24.06.2012. Saturn je ovde u znaku Vage. U kvadratu je sa Merkurom i na samom vrhu 4. kuće što ga povezuje sa poreklom, sa precima, sa izvorom. Vaga kao vladar 4. kuće i Saturnov dispozitor nalazi se u Blizancima, u konjunkciji je sa Jupiterom i u sekstilu sa Uranom, pa tako povezuje simboliku Urana posredstvom Saturna. Mars je u znaku Device i u sekstilu je sa Merkurom koji mu je dispozitor, ali posredstvom Merkura dolazi u kvadrat sa Saturnom. Iz ovoga je vidljivo da preci i potomci neće moći da se slože i da će preci biti represivni jer se Mars nalazi u svom terminu, dok će Saturn zbog Merkurovog termina pokušati da konflikt reši razumom i pregovorima. Dispozicija govori da će sve ostati na konfliktu koji će se produbiti.

Drugi kvadrat je bio 19.09.2012. Saturn se nalazio u Vagi i pravio je samo trigon sa vrhom desete kuće – MC-om. Mars se nalazio u znaku Škorpiona i pravio je kvadrat sa Venerom i inkonjunkciju sa Jupiterom. Mada su ovde obe planete posrednici bile u svojim sedištima i snažno postavljene, Saturnov dispozitor Venera dovodi Saturn u kvadrat sa Marsom. Ovo sasvim jasno govori da nema pomaka u napretku. Sukob između dela čovečanstva željnog promena i dela koji se drži ukorenjenih navika se samo produbljuje. U svetskim novostima je ovo period kada je uragan Sendi izazvao razaranja na Haitiju, Karibima, Kubi, Bahmima i Jamajci, dok su se u Siriji razbuktali sukobi.

Treći kvadrat je bio 20.05.2013. Saturn je bio u znaku Škorpiona, dok se Mars nalazio u znaku Bika, u svom izgonu. Oni se nalaze u opozicionim znacima, bez obzira što nisu u orbisu opozicije. Dispozicijom Saturn odlazi u Bika, dok Mars odlazi u Blizance. Otvara se prostor za pregovore ali nema dovoljno snage da se bilo šta od toga sprovede u delo, već ostaje samo na rečima i pojačava napetosti između suprotstavljenih strana.

Četvrti kvadrat je bio 1.11.2013. Saturn je bio u Škorpionu, u konjunkciji sa Merkurom i Suncem i u sekstilu sa Marsom koji se nalazio u Devici. Ovde prvi put od početka ove serije kvadrata vidimo povoljnu situaciju. Saturn i Mars nemaju ni jedan izazovan aspekt sa ostalim tradicionalnim planetama. Saturnu je Mars dispozitor, dok je Marsu dispozitor Merkur, što opet govori o povoljnoj situaciji i mogućnosti postizanja ravnoteže i prevazilaženju sukoba. U ovoj astrološkoj karti možemo da vidimo mogućnost prekretnice u rešavanju sukoba. Ovde Saturn i Mars sarađuju u spovođenju u delo prvobitne ideje ciklusa Urana i Plutona kroz ubrzanje promena.

Peti kvadrat je bio 21.04.2014. U ovaj karti je Saturn bio u znaku Škorpiona, u sekstilu sa Mesecom, trigonu sa Venerom i trigonu sa MC-om, vrhom desete kuće horoskopa. S druge strane je Mars u Vagi, u znaku svog izgona i u kvadratu sa Jupiterom, snažno postavljenim u znaku Raka najbliži vrhu neba, što izuzetno pritiska i frustrira Mars. Možete da primetite kako je Mars u isto vreme u kvadratu sa Uranom i Plutonom i to se sve dešava na uglovnim kućama ovog horoskopa i stvara konfiguraciju poznatu kao Veliki krst ili veliki kvadrat. U ovom slučaju to nećemo uzeti u obzir zato što posmatramo uticaj kvadrata Urana i Plutona kroz njihove posrednike Saturna i Marsa i aspekte koje oni prave sa tradicionalnim planetama, izuzimajući transcendentne. Saturn i Mars se nalaze u znacima koji se međusobno ne vide. Saturn je naizgled u boljem položaju od Marsa, ali je važno primetiti da Mars ima slučajno dostojanstvo zbog blizine ascendentu ali je ono umanjeno retrogradnim kretanjem Marsa. To Saturnu pruža mogućnost da preokrene tok stvari u svoju korist, ali kako je njegov dispozitor Mars, on ga vodi u znak njegove egzalzacije, u Vagu ali ga dovodi i u kvadrat sa Jupiterom, gde Saturn opet mora da se suočava sa prošlošću, sa poreklom, da razrešava duboko u sebi odnose koji ga pritiskaju kroz Jupitera egzaltiranog u Raku. Saturn ovde ima snagu kroz dispoziciju, jer dolazi vrlo blizu vrha prve kuće, da se izbori sa kvadratom od strane Jupitera. S druge strane Mars dispozicijom odlazi na mesto Venere u Ribama i u trigon sa Saturnom i Jupiterom, kao i u sekstil sa Mesecom. Ovo dovodi Saturn i Mars u međusobnu saradnju i omogućuje pokretanje neophodnih promena.

Šesti kvadrat je bio 15.12.2014. Saturn je ovde na samom kraju Škorpiona, u kvadratu sa Jupiterom. Primećujete kako je i tehnički u sekstilu sa Mesecom, ali kako je Mesec u znaku Vage, nije u znaku koji Saturna vidi prirodnim sekstilom. Mars je u znaku Vodolije i ne prima ni jedan aspekt. Primetićete i da su Mars i Saturn dispozitori jedno drugom, tj. nalaze se u recepciji po vladarstvima. Znak Škorpiona i Vodolije se nalaze u odnosu kvadrata, što zapravo dovodi ove dve planete u kvadratni odnos, bez obzira što se po orbisu ne nalaze u aspektu kvadrata. Ovo ukazuje da Saturn i Mars nisu u dobrom međusobnom odnosu i da neće sarađivati ali neće ni ulaziti u otvorene sukobe. Svako će da se čvrsto drži svoje pozicije, svojih stavova, svog pravca. Oni su u fiksnim znacima i ništa ne ukazuje na promenu, već više na nastoj u razvoju prethodno započete međusobne saradnje.

Sedmi kvadrat je bio 17.03.2015. U ovom završnom kvadratu, Saturn se nalazi u znaku Strelca, retrogradan je, na vrhu dvanaeste kuće gde se prirodno raduje, u kvadratu sa Merkurom i sekstilu sa Mesecom. Mars se nalazi u znaku Ovna, u trigonu sa Jupiterom i u trigonu da ascendentom, tj. vrhom prve kuće. Mars je svakako u boljem položaju, u znaku svog vladrastva i u podržavajućim aspektima. Saturn dispozicijom odlazi u znak Lava, u izgon i u isto vreme u trigon sa Marsom, pa oni ovde opet ulaze u međusobnu saradnju. Mars je u boljem položaju od Saturna zbog pozicije u znaku kojim vlada i kreće se ka vrhu četvrte kuće, koja predstavlja poreklo i time nastavlja da kontroliše promene ukazujući da su snage koje se nalaze duboko u koreno čovekovog telesnog bića, u insinktivnom jače u odnosu na njegove želje za promenom. Uslov da se nešto promeni je da se stvari postave na svoje mesto, da se postigne dobro uzemljenje, kako bi čovečanstvo postalo dovoljno snažno i spremno za promenu na nivou kolektivne svesti. Još uvek nije došlo vreme takvoj promeni, pa se na osnovu svego ovde opisanog može zaključiti da naši ratnički preci i dalje usmeravaju čovečanstvo već utabanim stazama i da će i dalje njihove zapovesti biti iznad spremnosti na kolektivnu promenu stavova i uspostavljanje poverenja na širem nivou.

U odnosu na pojedinca, uticaj Urana i Plutona i ovih kvadrata može da se posmatra kroz odnose Saturna i Marsa u odnosu na natalnu kartu, ukoliko postoje neke sličnosti u samoj natalnoj karti i ako se kroz periode života prikazane prognostičkim tehnikama nešto uklapa u ovu simboliku. U svakom slučaju, svako ko to želi, može kroz ovaj pristup da se individualno zapita i proveri koliko je spreman da prevaziđe sopstvena ograničenja, koliko je spreman da se suoči sa greškama svojih predaka, da se suoči sa dominantnim prapretkom čije je osobine primarno nasledio i da u svemu tome nešto promeni, tj. poboljša i time transformiše, transcendira prošlost. Ne očekujte velike stvari, u smislu da će vam ovde opisani uticaji doneti promenu koje će vas odneti u neslućene visine, niti nešto suprotno što će vam naneti nesagledivu štetu i nesrećne okolnosti. Ovim putem možete postazi svesniji sopstvenih ograničenja i biti bliži svojoj suštini – boljem poznavanju sebe i sveta koji vas okružuje.