Veliki trigon

16/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/veliki-trigon-aspektna-konfiguracija.jpg

Veliki trigon je konfiguracija koja povezuje znake istog elementa i opisuje ciklus prirodne harmonije. Svaki od četiri elementa u krugu zvanom horoskop manifestuje se u tri različita kvaliteta – kardinalni, koji nešto inicira, započinje; fiksni, koji uzdiže kreaciju do vrhunca i održava je u vremenu; i promenljivi, koji okončava ciklus promenom kvaliteta date energije, tj. kreacije. Međusobno povezani aspektima trigona, tri znaka istog elementa simbolizuju neometano kruženje energije, što jeste suština harmonične manifestacije. Planete koje su međusobno povezane u konfiguraciju koja čini veliki trigon ukazuju na koji način se manifestuje kreacija u prirodi i na kojem nivou. Postoje četiri tipa velikog trigona:

1. Veliki vazdušni trigon – Povezuje vazdušne znake i simbolizuje kreativni ciklus ideje. Ideja se rađa u kardinalnoj Vagi kao odnos čoveka sa Univerzumom. Ideja je odnos koji čoveka povezuje sa njegovom drugom polovinom. Tek kada se čoveku pojavi u svesti nešto novo, a to je ideja, on počinje o tome da razmišlja, da proučava i upoznaje. Tu se začinje proces kreacije. Zrelost je stanje kada je čovek postao svestan da sve što postoji u Univerzumu ima svoju vidljivu i nevidljivu stranu, pa tako i on sam. Ovde čovek postaje svestan postojanja svojih nedostataka, tj. neintegrisanih delova svoje ličnosti. Sposoban je da prihvati kako se sve od čega se skrivao i plašio nalazi u njemu samom i da ne postoji izvan njega nešto čega nema i u njemu. Tek od tog momenta je sposoban da stvara zrele odnose sa drugim ljudskim bićem. Odnos je ono što omogućuje realizaciju ideje i od čega ta realizacija počinje. U čoveku se ideja rađa, on je deli sa sebi najbližom osobom (Vaga – partner), a nakon toga i sa grupom ljudi koja je sličnog mentalnog sklopa kao što je i on sam (Vodolija). Tako se ljudi povezuju i sporazumevaju. U završnici se ideja spušta na sledeći nivo tako što menja svoj kvalitet iz vazdušnog (Blizanci) u vodeni. Planete koje učestvuju u velikom vazdušnom trigonu simbolizuju bazične elemente koji ukazuju na koji način pojedinac koji ovu konfiguraciju ima u svom horoskopu ostvaruje harmonične odnose sa osobama koje ga okružuju. Ove osobe poseduju izuzetno kvalitetan i kreativan način razmišljanja, sposobne su da budu inovatori i da budu tvorci i vođe grupnih pokreta. Svojim govorima umeju da nadahnjuju mase ljudi. Prirodni planetarni predstavnici su Venera, Saturn i Merkur. Venera simbolizuje ravnotežu, sklad i lepotu u odnosu dve polovine jednog što je osnova odnosa. Saturn simbolizuje međusobnu povezanost svih delova jedne celine, dok Merkur simbolizuje odnos dva pojedinačna dela jedne celine.

2. Veliki vodeni trigon – simbolizuje harmonični, tj. neometani tok kreativne energije, procesa stvaranja, na nivou osećaja, kroz čulnu percepciju. Započinje kardinalnim Rakom gde čovek ostvaruje odnos sa najdubljim delom svog bića. Ovde se čovek povezuje sa svojim kosmičkim poreklom, genetikom, trenutkom kada se prvi put dogodila podela na manifestovano i nemanifestovano, na svet ispoljenih i potencijalnih pojava. Ovde se nalazi izvor simetrije i tek kada načini odnos sa ovim izvorom, čovek može da oplodi kreaciju i da je podigne na drugi nivo stvaralačkog procesa. Da bi bilo koja pojava mogla da bude postojana na materijalnoj ravni prirode i Univerzuma, ona mora da zadovoljava zakon simetrije, što znači da je neophodno da uspostavi potpunu ravnotežu između aktivnog i pasivnog polariteta. Iz ovog izvora čovek prima i razvija čulni kvalitet, postaje ispunjen osećajem potrebe da stvara. Tu svoju potrebu oplođuje u fiksnom Škorpionu praveći tok svojih osećanja, što se izražava kroz motivaciju da unese kompletno svoje biće u stvarački čin. Motivacija se u promenljivim Ribama priprema na prelazak na treći nivo stvaralaštva tako što se transformiše iz vodenog elementa u naredni – vatreni. Planete koja učestvuju u velikom vodenom trigonu ukazuju na način na koji osoba koja ima ovu konfiguraciju u svom horoskopu usklađuje utiske koje prima iz okoline i kako ono što oseća pretvara u saosećanje i sklad u svojim odnosima, bez potrebe da nešto aktivno čini. Ovo su osobe koje zrače harmonijom koju drugi ljudi u njihovoj okolini jednostavno osećaju i upijaju. Tako ovi ljudi samo kroz saosećanje prema drugima, omogućuju drugima da uspostave više sklada i ravnoteže u svojim osećanjima. Prirodni planetarni predstavnici su Mesec, Mars i Jupiter. Mesec simbolizuje čulnu percepciju, prijemčivost, osećaje i izvor odakle osećaji započinju svoj tok. Mars simbolizuje magnetizam, privlačnu silu, koja omogućuje da se čovek usmeri ka pravcu koji vodi ostvarenju. Jupiter simbolizuje čovekov osećaj pripadnosti celini Univerzuma i osećaj pripadnosti samom sebi, pojedinačnom delu univerzalne celine.

3. Veliki vatreni trigon – simbolizuje oživljavanje kreacije. Čovek ovde bukvalno daje svoju energiju tako što je troši, ulaže, kroz svoj rad. Ciklus harmoničnog toga životne energije, vatre, započinje u kardinalnom Ovnu. Čovek ovde pokazuje inicijativu da se samostalno angažuje oko sprovođenja svoje ideje u delo tako što preduzima sve neophodne korake u tom smeru. Pokreće i angažuje sopstvenu energiju. U fiksnom Lavu on dovodi energiju do vrhunca i održava je postojanom, postajući tako onaj koji upravlja svojom kreacijom i koji predstavlja izvor života svoje kreacije. Kao što Sunce svojom masom i gravitacijom određuje putanje planeta i drugih tela u svom sistemu, tako i čovek određuje sudbinu, tj. način na koji će se manifestovati, kakvog će kvaliteta biti i koliko će trajati ono što bude stvorio. Inicijativa i upravljanje energijom daje u promenljivom Strelcu mudrost i razumevanje neophodnu da se životna energija, tj. vatra transformiše u svoje konačno ispoljenje – zemlju ili krajnji oblik stvaralačkog čina. Ovde se stvara prostor ili mesto gde će sama materija da dobije svoje ispoljenje. Planete koje učestvuju u velikom vatrenom trigonu prikazuju kako osobe koje ovu konfiguraciju imaju u svom horoskopu upravljaju sobom i drugima. Ovi ljudi su sposobni da druge pokreću na akciju, da vode i upravljaju važnim i velikim tokovima energije u svojoj okolini. Zauzimaju centralne položaje u okruženju, veliki su optimisti i oko sebe šire auru moći. Omiljeni su i drugi ih rado prihvataju za vođe i autoritete. Prirodni planetarni predstavnici su Mars, Sunce i Jupiter. Mars predstavlja hrabrost, energičnost i borbenost. Sunce predstavlja upravljačku moć. Jupiter predstavlja mudrost upravljanja energijom.

4. Veliki zemljani trigon – simbolizuje ideju spuštenu na materijalnu ravan. Ostvarenje kreacije svoj konačan oblik dobija u kardinalnom Jarcu odakle počinje vreme koje predstavlja merilo funkcionalnosti kreacije. Samo ukoliko zadovoljava zakonitosti strukture, forme, kreacija može da traje u vremenu i da ispunjava svoju svrhu. Materijalna forma mora da ima svoju dužinu, širinu i visinu, jer su to elementi koji joj daju strukturu. Ako su ovi elementi u međusobnoj harmoniji jedni prema drugima, forma će biti funkcionalna i trajaće u vremenu. Veliki zemljani trigon, kao i generalno gledano – konfiguracija velikog trigona, ukazuje upravo na harmonične odnose dužine, širine i visine, što čini jednakostranični trougao i simbolizuje sklad i savršenstvo kreativnog procesa, manifestovano kroz znak Jarca. Kada jednakostranični trougao prikažemo u tri dimenzije, dobijamo geometrijsku figuru tetraedar. Ovo geometrijsko telo se sastoji od četiri jednakostranična trougla. Sklad energija manifestovanih u prirodi koja nas okružuje, a čiji smo i mi ljudi sastavni deo manifestovana je kroz simbliku znaka Bika, koji predstavlja našu moć da upravljamo materijom poznajući sve prethodno navedene zakonitosti. Kada tetraedar rastavimo u sastavne delove, tj. kada ga razmotamo, opazićemo jedan veliki jednakostranični trougao koji u sebi sadrži sva četiri od kojih je sastavljen. Ovo predstavlja kvintesenciju, tj. suštinu iz koje su nastali svi pojavni elementi ili silu koja sastavne delove povezuje u funkcionalnu celinu, a što je predstavljeno promenljivom Devicom. Promenljiva zemlja je onaj deo u krugu odakle se manifestovana suština vraća svom izvoru ili odakle se manifestovano povezuje sa svojim izvorom – idejom odakle je potekao, a to je vazdušna kardinalna Vaga odakle je i potekao proces stvaranja simbolizovan ciklusom velikog trigona. Planete koje učestvuju u velikom zemljanom trigonu ukazuju na način na koji osobe koje ovu konfiguraciju imaju u svom horoskopu upravljaju materijalnim dobrima, novcem i životnim resursima. Osobama iz svog okruženja ulivaju poverenje i deluju kao stubovi društva koji sve drže na okupu i u harmoniji. Prirodni planetarni predstavnici su Saturn, Venera i Merkur. Saturn predstavlja formu i granice materijalnog oblika. Venera predstavlja sve manifestacije oblika u materiji koje se mogu čulno doživeti: mirisati, okusiti, dodirnuti, čuti i videti. Merkur predstavlja svesnost svakog delića koji sačinjavaju materijalnu formu.

Da li spoljne planete – Uran, Neptun i Pluton, mogu da učestvuju u konfiguraciji velikog trigona? U slučaju da se u konfiguraciji velikog trigona pojavi neka od spoljnih planeta, njihova simbolika neće biti vidljiva u ovde opisanoj manifestaciji kreativnog procesa. One deluju iz stanja nemanifestovanog Univerzuma. Razlog tome je što Uran simbolizuje čulno nemerljiv trenutak, stanje koje se može opisati rečenicom “Biti ovde i sada”, što ne može da postoji u vremenu. Uran opisuje tačku odakle se vreme prostire u prošlost i u budućnost, a čovek može da stvori doživljaj vremena samo u formi prošlosti i budućnosti kao dva polariteta celine zvane vreme. Neptun predstavlja nešto što je amorfno, što znači da su to pojave u materiji koje imaju određenu uređenost čestica samo na kraćim rastojanjima, ali ne postoji uređenost u celom prostoru, pa ne mogu da opstanu u vremenu i prostoru u čvrstom obliku, nego neprestano menjaju svoj oblik. Amorfni materijali nemaju jasno uređenu, kristalnu strukturu. Pluton simbolizuje kolaps prostora i vremena predstavljen crnom rupom, fenomenom umiruće zvezde, koja stvara toliko jako gravitaciono polje da unutar tog polja ni jedna čestica materije ne može da opstane. Prema tome, ako se spoljašnja planeta nađe u konfiguraciji velikog trigona, njenu simboliku je neophodno povezati sa stanjem planete koja vlada znakom i delom horoskopa gde se spoljna planeta nalazi.